مدیریت مهمانان خارجی و جلسات B2B

حضور مهمانان خارجی در کشور فرصت گرانبهایی است که با توجه به شرایط کشور باید نهایت استفاده را از آن نمود، برگزاری جلسات B2B موثر با شرکت های متناظر و هدف می تواند نخستین گام در راستای برقراری تجارت پایدار بین تجار باشد. این شرکت با توجه به دسترسی مناسب به شرکت های ایرانی می تواند راهنمای مناسبی جهت افزایش بهره وری حضور مهمانان خارجی باشد. شرکت های داخلی نیز می‌توانند با در اختیار دادن کاتالوگ، بروشور و اطلاعات محصولات خود این فرصت را داشته باشند که به تجار خارجی معرفی شده و با آن‌ها جلسات B2Bبرگزار کنند.